Nioxin 3 Part System No.6

Nioxin 3D арчилгаа систем №6

Мэдэгдэхүйц шингэрэлттэй байгаа хими болон цайруулалт хийлгэсэн үсэнд зориулагдсан.