Nioxin 3 Part System No.5

Nioxin 3D арчилгаа систем №5

Шингэрч эхэлж байгаа хими болон цайруулалт хийлгэсэн үсэнд зориулагдсан.