Nioxin 3 Part System No.2

Nioxin 3D арчилгаа систем №2

Мэдэгдэхүйц шингэрэлттэй байгаа энгийн натурал үсэнд зориулсан.