Ликюр

Эмийн хэлбэр: Хөвмөл

Савлагаа: №30 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

  • Хүндэрсэн элэгний циррозтой өвчтөнд уургийн /альбумин/ дутагдлыг нөхөх зорилгоор
  • Хангалттай хоол идэж байгаа боловч гипоальбуминозтой өвчтөнүүд хэрэглэнэ.